th en

เอกสารประกอบการประชุม

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM Best-Practices in Thailand

no. รหัสผลงาน ชื่อองค์กร ชื่อบทความที่นำเสนอ Download
บรรยายพิเศษ
 1  

ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การออกแบบและปฏิบัติการ "แพลตฟอร์ม Traffy Fondue" เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • Download
2   คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
TQM Next Normal
Best Practices
1 BP-01 From FAR concept to a FAIR approach

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

2 BP-02

การผลิตยางแท่งคุณภาพสูงจากยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ การยางแห่งประเทศไทย
 3 BP-03 ระบบการให้บริการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ (ทดแทนใบ 3 สี แบบบันทึกอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด, ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, สำนักงานอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช, ฝ่ายเภสัชกรรม, ฝ่ายการคลัง, ฝ่ายสารสนเทศ)
4 BP-04 โครงการ Automate Bill Payment and Direct Account posting งานการเงิน ฝ่ายการคลัง 
สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
5 BP-05 บทบาทผู้นำกับการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6 BP-06 การบริหารจัดการเรียกเก็บและรับส่งข้อมูล สถานการณ์ Covid-19 ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
7 BP-07 การจัดการเชิงรุก TMLT รหัสมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ

งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

8 BP-08 Auto Interface Billing OPD Report งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
9 BP-10 Billing Pilot e-Claim System งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
10 BP-11 โครงการ เราทำด้วยกัน Print EFD By Yourself ฝ่ายนโยบายและแผน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
11 BP-12 เจอ แจ้ง จบ ปัญหา Interface By Microsoft Teams ( Workflow Program Development ) งานการคลัง / งานเวชสารสนเทศ  
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
12 BP-13 การเสริมสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชน DSI ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 เพื่อการพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
13 BP-14 การยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตด้วยการทำงานแบบ Task force group    บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
14 BP-15 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
15 BP-16 การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายด้วย Si-eHR Portal ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
16 BP-17 กระบวนการจัดทำใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินในระบบ SAP งานบัญชี ฝ่ายการคลัง 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
17 BP-18 โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยอัตโนมัติ งานบัญชี ฝ่ายการคลัง/งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
18 BP-19 การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อพัฒนากระบวนจัดการข้อมูลด้านเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ร่วมกับศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
19 BP-20 กระบวนการพัฒนารายงาน Specific Diseases Scheme on Tableau คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
20 BP-21 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาแก้ปวด หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
21 BP-22 หอผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจ: กระบวนการดูแลผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจระยะยาวและการจัดการเตียงวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องปลอดภัย หอผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจ
(Ventilator dependent Unit: VDU) 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
22  BP-23 รูปแบบการดูแลระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับคอ งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 BP-24 Implementation of Pressure Injury Prevention and Management Strategies in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital คณะกรรมการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ (กลุ่มแผลและออสโตมี) 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 BP-25 โครงการปรับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงานสัมมนาและประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 25 BP-26 ตรวจตามนัดผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดผ่านระบบแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine) หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 26 BP-27 รูปแบบการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน และการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเพื่อลดอาการกำเริบหัวใจล้มเหลว (Transitional and Continuous Care Model in CMU Heart Failure Clinic to reduce Heart Failure Readmission Rates) คลินิกหัวใจล้มเหลว 
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ 
ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 27 BP-28 Smart Statement งานบัญชี ฝ่ายการคลัง / งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 28 BP-29 แนวทางปฏิบัติที่ดี ที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ กปน. (ระบบ KM Portal) การประปานครหลวง
29 BP-30 ระบบเก็บค่าบริการเครื่องมือวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
30 BP-31 Zero Liability Fraud Protection by Cash Account Control งานการเงิน ฝ่ายการคลัง 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
31 BP-32 New Payment Process by Cross bank Payment คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (งานการเงิน ฝ่ายการคลัง, งานบัญชี ฝ่ายการคลัง, ฝ่ายสารสนเทศ)
32 BP-33 New Process for Analysis by Painter & Drill Down งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
33 BP-34 กระบวนการคำนวณต้นทุนแบบ Speed up Cost Calculation งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
34 BP-35 ระบบการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development System): กลไกขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของบุคลากรของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
35 BP-36 การยกระดับการตรวจสอบภายในด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
36 BP-37 รายงานทางการเงินเพื่อการบริหารจัดการ (Financial Information for management report)
งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง และ ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
37 BP-38 โครงการ One Stop Financial Service ด้วยแนวคิด Lean ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล /งานคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
38 BP-39 การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Organization สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)
39 BP-40 พลิกโฉมการให้บริการดิจิทัลสู่ Inclusive Innovation สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)
40 BP-41 การลดระยะเวลาในการเปิดหลอดเลือดโคโรนารีผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41 BP-42 รูปแบบการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน และการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเพื่อลดอาการกำเริบหัวใจล้มเหลว (Transitional and Continuous Care Model in CMU Heart Failure Clinic to reduce Heart Failure Readmission Rates) คลินิกหัวใจล้มเหลว งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
42 BP-43 การปรับปรุงความสามารถกระบวนการผลิตของ Underfill process เพื่อลดของเสีย Epoxy defect โดยใช้หลักการ Six sigma บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
43 BP-44 การพัฒนาระบบการคัดกรองคำสั่งใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายผู้ป่วยนอก เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
44 BP-45 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา : จิตใจดี มีความสุข คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
45 BP-46 การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากลในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อคุ้มครองสังคม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
46 BP-47 The Development of GCMS as GC’s Single Integrated Management System บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
47 BP-48 พัฒนาระบบความปลอดภัยในการให้เลือดระดับโรงพยาบาล งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 48 BP-49 การจัดหาโลหิตที่เหมาะสมต่อปริมาณการใช้ของผู้ป่วยในสถานการณ์ระบาด SARS-CoV-2 งานธนาคารเลือด 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 49 BP-50 การรวมพลังเครือข่ายสันติภาพชายแดนใต้กับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ สถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 50 BP-52 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เกี้ยวจำลอง สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหัวตลาด ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 51 BP-53 กระบวนการพัฒนานักศึกษาในยุควิถีชีวิตใหม่ งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 52 BP-55 การขับเคลื่อนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์พร้อม ระบบก.พ.อ. 03 online งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 53 BP-56 พลิกโฉมการบริหารจัดการด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 54  BP-57 ระบบ SCI-ROUND เพื่อการคัดกรองความเสี่ยงและรองรับการดูแลนักศึกษาในยุคโควิด-19 (Stop COVID-19 with SCI-ROUND) งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับงานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ และงานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
55 BP-58 ระบบการบริหารมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
56 BP-59 สำนักวิทยบริการ องค์กรต้นแบบการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
57 BP-61 การลดระยะเวลากระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประเภท Expedited Reviews สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
58 BP-62 เพิ่มประสิทธิภาพการคัดครองผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
59 BP-63 กระบวนการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) งานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
60 BP-64 การประยุกต์ใช้แนวคิด LEAN ในการบริหารจัดการกระบวนการสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
61 BP-65 จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบทั่วไปสู่การเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยต้นแบบระดับชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
62 BP-66 แนวปฏิบัติการประเมินแรกรับและรายงาน โดยใช้ PAT and PEWS คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
63 BP-67 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSO Building Support System) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
64 BP-68 ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่ในระยะวิกฤตอย่างไร ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ (device-associated infection) หออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอก และหลอดเลือด  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
65 BP-69 Mobile Based Histopathology Laboratory มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
66   BP-70  Mobile Based Learning Environment  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 67  BP-71  การประกันระยะเวลาการจัดซื้อ/จัดจ้าง หลังจากได้รับใบขอซื้อ/ขอจ้าง (ทุกประเภท)  งานจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
68 BP-72 การป้องกันดูแลตนเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้อโควิด-19 งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไม่ค้างคืน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
69 BP-73 การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่เป็น Best practice ในผู้ป่วยผ่าตัดต่อมลูกหมากโตแบบส่องกล้อง งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 1 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
70  BP-74  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลค่าเวชภัณฑ์คงคลังของหน่วยงานที่มีจริงและมูลค่าในระบบ  งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพิเศษ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
71 BP-75 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการแจ้งเตือนและติดตามการใช้งานครุภัณฑ์สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
72 BP-76 โครงการคัดกรองไร้กระดาษ 2021 งานการพยาบาลคัดกรองและรับผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
73 BP-77 พัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ระดับ Intermediate งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมธนาคารทหารไทย 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 74  BP-78 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดส่ง (โลจิสติกส์) งานจัดส่งกลาง 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
75   BP-79 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ Early Mobilization ในผู้ป่วยเด็กวิกฤต (Care map of early mobilization for critically ill children at Thammasat University Hospital) งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 76 BP-80  การพัฒนาการบริการอาหารผู้ป่วยใน กำหนดพลังงานตามขนาด M, L  งานโภชนาการ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 77 BP-81  การสร้างระบบคงคลังเวชภัณฑ์ (แบบเติมเต็ม) ของรังสีวิทยาทั้ง 4 หน่วยงาน (รังสีวิทยา / รังสีวินิจฉัย และร่วมรักษา / รังสีรักษา / เวชศาสตร์นิวเคลียร์) งานการพยาบาลรังสีวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
78 BP-82 สร้างมิติใหม่ในการทำ Admit ผู้ป่วยจิตเวชอย่างรวดเร็วและปลอดภัย งานการพยาบาลตรวจโรคจิตเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
79 BP-83 การส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 2 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
80 BP-84 ระบบ e – check Invoice TUH สำนักงานฝ่ายบริหารแผนและการคลัง 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
81 BP-85 การประยุกต์ใช้แนวคิด 3C-PDSA ในการพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 2 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
82 BP-86 โครงการพัฒนาระบบงานโดยลดการสำรองชุดอุปกรณ์ของจ่ายกลางในหน่วยงาน (Zero Stock)

งานจ่ายกลาง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

83 BP-87 KM การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยผ่าตัดแผลเท้าเบาหวาน ที่เป็น Best Practice งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 1 
และงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 2 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
84 BP-88 พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้ Telemedicine (New normal) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และ โรคระบบหายใจ (Center of Excellence for Allergy Asthma and pulmonary Diseases ; TU-CAAP) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
85 BP-89 การพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรม ฝ่ายทันตกรรม 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
86 BP-90 ลดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยรักษาบำบัดทดแทนไต งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและไตเทียม 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
87 BP-91 ผลของการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ (TUNIS bundle) ต่อการลดอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ

คณะกรรมการแผลกดทับ ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

88 BP-92 การพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในระยะแรกเกิด งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
89 BP-93 โครงการกำลังใจสู้ภัยโควิด@ปทุมธานี งานสังคมสงเคราะห์ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
90 BP-94 TUH OPD Online พัฒนาระบบบริการรูปแบบใหม่ในผู้ป่วยนอก (Telemedicine) งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม 1 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
91 BP-95 ปฏิบัติการลดอัตราการตัดขา (major amputation) ในผู้ป่วยแผลเท้าเบาหวาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ความเป็นเลิศเท้าเบาหวาน (Center of Excellence for Diabetic Foot Care, Thammasat University Hospital; TU-CDC) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
92 BP-96 พัฒนา Digital pharmacy platform ในงานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
93 BP-97 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสารโดยใช้โปรแกรมการรับ - ส่งเอกสารในระบบ E-phis อย่างเต็มรูปแบบ สำนักงานฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
94 BP-98 Love Your Heart Program in Heart Failure Clinic Thammasat University Hospital งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจและหลอดเลือด (Center of Excellence for Cardio Vascular Disease; TU-CCVD) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
95 BP-99 พัฒนาระบบบริการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศสุขภาพเพศ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศสุขภาพเพศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
96 BP-100 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของความสำเร็จในการปรับแรงดันเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกในขณะตรวจการนอนหลับในผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น ศูนย์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการนอนหลับธรรมศาสตร์ (Sleep Center of Thammasat, SCENT) และงานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
97 BP-101 การพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์ม  งานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
98 BP-102 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจอตาลอก (Rhegmatogenous Retinal Detachment-RRD) : เพิ่มอัตราการติดขอจอตาหลังผ่าตัดจอตาลอก ศูนย์ความเป็นเลิศจอตา (Center of Excellence for Retina; TU-CER) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
99 BP-103 พัฒนาโซ่อุปทานด้านยาเคมีบำบัดมูลค่าสูงและยาช่วยชีวิตอย่างเป็นระบบ งานคลังยา 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
100 BP-104 โครงการส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ภายใน 48 ชั่วโมง งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
101 BP-105 กระบวนการพัฒนาการให้รหัสโรค Coding Audit เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ค่า ADJRW ในการเบิกค่าชดเชยการรักษาพยาบาลสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานเวชสารสนเทศ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
102 BP-106 ระบบจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง งานนโยบายและแผน 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
103 BP-107 พัฒนากระบวนการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล สิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลาง ผู้ป่วยนอก ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ RPA : Robotic Process Automation ให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติ งานการเงิน 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
104 BP-108 การลดระยะเวลาในการปรับปรุงกระบวนการรับเรื่อง วิเคราะห์ และอนุมัติสินเชื่อ กลุ่มลูกค้าอาชีพอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
105 BP-109 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ Contact Center ด้วย Artificial Intelligence (ระบบ AI Chatbot) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
106 BP-110 การเพิ่มประสิทธิภาพงานกำกับติดตามการอายัด และถอนอายัดทรัพย์สินตามหนังสือหน่วยงานทางการด้วย Freeze Tracking Monitoring System (ระบบ FTMS)    ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Progressive Learners
 1  PL-01 ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Power producer Information Management : PPIM) ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 PL-02 การพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ (Ease of Organising MICE Events Index) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
3 PL-03 กระบวนการวิเคราะห์ประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า (VOC: Voice of Customer) เพื่อรองรับการให้บริการคลังสินค้าครบวงจร (THP Fulfillment) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
4 PL-04 กระบวนการจัดการเอกสารภายในหน่วยงาน (Optimization running document) งานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5 PL-05 PDPA คุ้มครองสิทธิ คิวโค้ดลับ รับ รอ เรียก งานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
6 PL-06 ระบบรายงานเหตุการณ์พิเศษ/อุบัติภัยเพื่อจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. (EXAT's Peril Warning System For Business Continuity Management) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7 PL-07 การเรียนรู้ของนักเรียนแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ผ่านห้องเรียนออนไลน์ "ห้องเรียนธรรมชาติและสัตว์ศึกษา" (Google Site) สวนสัตว์นครราชสีมา
8 PL-08 Digital Marketing ด้วยการใช้สื่อแอพลิเคชัน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 PL-09 Green Belt-Black Belt & Master Black Belt Program บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
10 PL-10 Improve Kiln Performance By ID4 and Data Analytics บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
11 PL-11 เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลกับการสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Impact) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
12 PL-12 การคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บีและซี ในเทศบาลนครขอนแก่น (ไวรัสตับอักเสบบีและซี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันมะเร็งตับ) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
 13 PL-13 iFarmer+ แอพพลิเคชั่นสำหรับจัดการฟาร์มโคนม สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
14 PL-14 Nursing Research System: ระบบและวิธีปฏิบัติในการจัดทำเนียบผลงานวิจัยและวิชาการในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 15 PL-15 English Proofreading Guideline: แนวปฎิบัติการในการรับ/ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 16 PL-16 การจัดทำข้อมูลสรุปประเมินผลโครงการด้านพัฒนานักศึกษาด้วย Google Driveการจัดทำข้อมูลสรุปประเมินผลโครงการด้านพัฒนานักศึกษาด้วย Google Drive

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 17 PL-17 การพัฒนารูปแบบการให้บริการออกเอกสารวัคซีนพาสปอร์ตผ่านระบบออนไลน์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น
18 PL-18 Co (collaboration) งบจบเร็ว คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 19 PL-19 กระบวนงานควบคุมทรัพย์สินและการจัดเก็บเอกสารพัสดุ Online คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 20 PL-20 ระบบการจัดสอบและควบคุมการสอบทางไกล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21  PL-21 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร การตอบกลับอัตโนมัติออนไลน์ของหน่วยส่งเสริมสุขภาพ หน่วยส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 PL-22 ระบบเชื่อมโยง “Google Calendar x LINE Notify” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย)
23 PL-23 การให้คําปรึกษาและส่งต่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิดก้อนโดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศการให้คําปรึกษาและส่งต่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิดก้อนโดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ(E-consult) ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง หน่วยศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง หน่วยมะเร็งวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24  PL-24 การพัฒนาระบบการรายงานและให้คะแนนภาระงานที่ส่วนงานกำหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มงานบริหารและบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25  PL-25 ระบบบริหารจัดการภูมิทัศน์แบบยั่งยืน (Sustainable Landscape Management) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
26  PL-26 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช ฝ่ายบริการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27  PL-27 การพัฒนาโทรเวชกรรมคลินิกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์