ภาษาไทย in English
 
 
 JSA Handbook new version 2008
JSA Handbook
TQM Best Practices in Thailand

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ


Proceedings of The 1st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ISBN 974-7780-58-5
จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2543
ราคา 500 บาท (Out of Stock)

Proceedings of The 2nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ISBN 974-229-001-6
จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2544
ราคา 500 บาท

>> สารบัญ

Proceedings of The 3rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ISBN 974-229-242-6
จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2545
ราคา 500 บาท

>> สารบัญ

Proceedings of The 4th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ISBN 974-229-435-6
จำนวนพิมพ์ 2,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546
ราคา 500 บาท

>> สารบัญ

Proceedings of The 5th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ISBN 974-229-600-6
จำนวนพิมพ์ 1,500 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2547
ราคา 500 บาท

>> สารบัญ

Proceedings of The 8th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ISBN 978-974-8280-14-1
จำนวนพิมพ์ 1,500 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2550
ราคา 500 บาท

>> สารบัญ

   

Proceedings of The 10th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ISBN
จำนวนพิมพ์ 1,500 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2552
ราคา 500 บาท

>> สารบัญ

   

Proceedings of The 11th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ISBN
จำนวนพิมพ์ 1,500 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2553
ราคา 500 บาท

>> สารบัญ

   

Proceedings of The 12th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ISBN
จำนวนพิมพ์ 1,500 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2554
ราคา 500 บาท

>> สารบัญ

 

สั่งซื้อหนังสือได้ที่

เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2 564 7000 ต่อ 1366
โทรสาร 0 2 564 7082

© 2000 FTQM .All rights reserved.
for more information : ftqm@ftqm.or.th