ที่อยู่ :
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Email : ftqm@ftqm.or.th

เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2 564 7000 ต่อ 1366
โทรสาร 0 2 564 7082

© 2000 FTQM .All rights reserved.
for more information : ftqm@ftqm.or.th