มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.)

ได้ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและผลักดัน การประยุกต์ใช้ TQM เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลของประเทศ ในด้านต่างๆ โดยทั้งนี้ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ยังส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพและปัญหาอุปสรรคของการ ประยุกต์ใช้แนวคิด TQM ให้ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการสะสมและถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้แนวความคิด TQM ให้เป็นที่รับรู้ เรียนรู้อย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงธุรกิจและแวดวงวิชาการ และยังรวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับ สถาบัน สำนักงาน สมาคม มูลนิธิ สถาบันวิชาการและภาคเอกชนในการรวบรวม และพัฒนาองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กรต่างๆ อีกด้วย

© 2000 FTQM .All rights reserved.
for more information : ftqm@ftqm.or.th