ภาษาไทย in English
 
 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วิศวกรรมสาร วสท.
บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จำกัด   
TQM Best
E-TQM College
TQM Free Articles Reference Library
TQM and ISO 9000 Web-based Information    
The TQM Magazine
Emerald Journals, The TQM Magazine
Total Quality Management (TQM) Tutorial/Help Page
TQM And Organizational Development
Dictionary of TQM Terms
Total Quality Management (TQM)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

© 2000 FTQM .All rights reserved.
for more information : ftqm@ftqm.or.th