ภาษาไทย in English
 
 
 


ครั้งที่ 25

 

การจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 25
"สู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสารสนเทศ"

วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559
เวลา 12.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 10301 ชั้น 3 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
      ธุรกิจที่มั่นคง คือ ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรของผู้ประกอบการ แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันที่เข้มข้นในทุกวงการ การเรียนรู้พัฒนาแบบลองผิดลองถูกอาจนำไปสู่ความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิผลจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการกระทำซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างยั่งยืน

      Total Quality Management (TQM) เป็นหลักการบริหารที่องค์กร ต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ให้การยอมรับอย่างกว้างขวาง หลักคิดแบบ TQM ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้นำที่มีต่อบทบาทการนำองค์กร การใช้ข้อมูลจริง เพื่อวางแผนกลยุทธ์ ความสามารถในการตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้า การเอาใจใส่ต่อบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ และการเรียนรู้ปรับปรุง ระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนวัตกรรมและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

      มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงจัดงานสัมมนา TQM Forum เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของการบริหารองค์กรในมิติต่างๆ ที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับแนวคิด TQM พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักคิดและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรของตนเองจากผู้มีประสบการณ์ตรง

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
      2. เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

 

วัน เวลา และสถานที่
      วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559
      เวลา 12.00 – 16.30 น.
      ณ ห้องประชุม 10301 ชั้น 3 อาคาร 10
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

 

วิทยากร
     คุณจารุภา กาญจนกรหิรัญ
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพ

     ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
     อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

     คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
     ประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

 

กำหนดการจัดสัมมนา

  12.00-13.00 ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 10
  13.00-13.15 น. พิธีเปิดการจัดสัมมนา
  13.15-14.30 น. สัมมนา "สู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสารสนเทศ" โดย

คุณจารุภา กาญจนกรหิรัญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดำเนินรายการ โดย
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
ประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

  14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  15.30-16.00 น. สัมมนา (ต่อ)
  16.00-16.30 น. ถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าฟัง
      ผู้บริหาร พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุง องค์กร
      จำนวน 150 คน

 

วิธีการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนออนไลน์
       - เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

2. ลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ
       - Download แบบฟอร์มได้ที่ Click Download
       - อ่านวิธีการลงทะเบียน จากในไฟล์ที่ download มา
       - กรอกข้อมูลใส่ในไฟล์ที่ Download มา
       - จัดส่งไฟล์แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมงานนี้ เป็นไฟล์ excel มาที่อีเมล์ crcbkk@gmail.com เท่านั้น
       - มูลนิธิฯ จะแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งลงทะเบียนมา

การรับสมัครทั้ง 2 แบบ
      1. มูลนิธิฯ จะตอบรับการรับลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ที่ส่งแจ้งไว้ตามใบสมัคร
      2. เปิดรับลงทะเบียน ถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 นี้เท่านั้น
      3. ผู้ที่ทำการลงทะเบียนแล้ว หากต้องการยกเลิกเปลี่ยนแปลง ให้ดำเนินการแจ้งมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เพื่อรักษาสิทธิ์ในการร่วมงานครั้งต่อไป
      4. มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับลงทะเบียนแก่ผู้ที่ให้ข้อมูลการเข้าร่วมงานครบถ้วนเท่านั้น
      5. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีที่จอดรถจำนวนจำกัด คณะผู้จัดงานไม่ได้สำรองที่จอดรถไว้สำหรับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อความสะดวก โปรดใช้บริการรถสาธารณะแทน
      6. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 อีเมล์ crcbkk@gmail.com

 

จัดโดย
        มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ
        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

สนับสนุนโดย
        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
        สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
        สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
        สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
       มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
       คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 
       e-mail : crcbkk@gmail.com
       Website : www.ftqm.or.th

 

Download รายละเอียดต่างๆ
เอกสารแนะนำการจัดสัมมนา (pdf file 79 KB)
แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบเป็นหมู่คณะ (excel file 12.1 KB)
ลงทะเบียน online


แผนที่ตั้งสถานที่จัดสัมมนา
  แผนที่สู่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Google Map)
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

  รายละเอียดการเดินทาง Click / แผนที่ ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Click

 

Presentation files
คุณจารุภา กาญจนกรหิรัญ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพ (pdf file 2.85 MB)

 

ชมภาพบรรยากาศ


© 2000 FTQM .All rights reserved.
for more information : ftqm@ftqm.or.th