ภาษาไทย in English
 
 
 


Download เอกสารประกอบ

Download Abstract / Full Paper / Presentation

    วันที่ 3 สิงหาคม 2559

no. รหัสผลงาน ชื่อองค์กร เรื่องนำเสนอ Download
บรรยายพิเศษ คุณเจริญ แก้วสุกใส
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.แรม จำกัด
เส้นทางสู่รางวัล Deming Prize รอการ upload
1. BP-01 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณอย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract
Full Paper
Presentation
2. BP-04 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Abstract
Full Paper
Presentation
3. BP-28 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด การพัฒนากระบวนการออกกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียงเอกสาร และการติดตามการส่งมอบที่รวดเร็ว แม่นยำ Abstract
Full Paper
Presentation
4. BP-41 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กับ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001 Abstract
Full Paper
Presentation
5. PL-10 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แผนกทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ ฝ่ายกายภาพบำบัด การพัฒนาการรักษาด้วยเครื่องมือ Biofeedback สำหรับผู้ป่วยกลุ่ม Pelvic floor disorders (Biofeedback therapy improvement for patients with Pelvic floor disorders) Abstract
Presentation
6. BP-02 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Abstract
Full Paper
Presentation
7. BP-08 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ลดต้นทุนการบริการด้านไอซีที ด้วย “Google AppsFor Education” Abstract
Full Paper
Presentation
8. BP-29 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดเก็บสินค้าประเภทระหว่างการผลิตคงคลัง โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้น และการจัดการสินค้าคงคลัง (Optimization Work in Process Inventory by Linear Programming and Inventory Management ) Abstract
Full Paper
Presentation
9. BP-14 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า CQI การป้องกันและลดภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะ 2ชม. แรกหลังคลอด ร่วมกับ การใช้นวัตกรรม “ขวดนี้แหละชัวร์” Abstract
Full Paper
Presentation
10. PL-25 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการป้องกันควบคุมโรคเรื้อนพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์ Abstract
Presentation
11. PL-07 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ธนาคารขยะ Abstract
Presentation
12. BP-27 บริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด

Optimizing PVC Formulation for Rain gutter Using DOE

Abstract
Full Paper
Presentation
13. BP-20 ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) Business Transformation Abstract
Full Paper
Presentation
14. PL-11 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แผนกทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ ฝ่ายกายภาพบำบัด Complete PFT result on the date of test Abstract
Presentation
15. BP-22 บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด การจัดการทรัพย์สิน Full Paper
Presentation
16. BP-09 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารจัดการห้องสมุดโดยยึดหลักทฤษฎีการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาห้องอ่าน 24 ชั่วโมง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Abstract
Full Paper
Presentation
17. BP-17 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การปรับปรุงกระบวนการทำงานการทวนสอบรายการยาผู้ป่วยใน (Medication Reconciliation) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ Abstract
Full Paper
Presentation
18. PL-20 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระบวนการทำให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นมีความพร้อมใช้งาน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ปลอดภัย และเป็นความลับ (Information Security Management System : ISMS) Abstract
Presentation
19. BP-10 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริการมุ่งเน้นลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งข้อมูลจากลูกค้า (Customer Driven Excellent by Crowdsourcing Big Data Analytics) Abstract
Full Paper
Presentation
20. PL-02 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี ระบบการบริหารต้นทุน เพื่อการจัดการที่เป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Abstract
Presentation
21. BP-06 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สร้างงานบริการวิชาการที่เป็นเลิศด้วยเครื่องมือการจัดการความรู้ (BAR-DAR-AAR) Abstract
Full Paper
Presentation
22. BP-34 โรงพยาบาลกรุงเทพ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ สำหรับศูนย์บริการฉุกเฉิน เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (Business Intelligence for Bangkok Emergency Service) Abstract
Full Paper
Presentation
23. PL-18 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การจัดการข้อร้องเรียนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ Abstract
Presentation
24. BP-37 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม โดยใช้กระบวนการคาดการณ์ภาพอนาคตและสถิติเป็นฐาน (Managing Portfolio view of Risk Base on Scenario Foresight and Statistical Approach) Abstract
Full Paper
Presentation
25. BP-23 บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด การบริหารคุณภาพหนี้ด้วยมาตรฐาน COSO Full Paper
Presentation
26. BP-16 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย (e Referral Healthcare System) รพ.ภูมิพลอดุลยเดช Abstract
Full Paper
Presentation
27. BP-18 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Z-Card กุญแจของความสำเร็จในการดำเนินงาน Prevention of Mother To Child Transmission (PMTCT) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Abstract
Full Paper
Presentation
28. PL-21 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลดความผิดพลาดในโอนเงินผิดบัญชีให้เป็นศูนย์

Abstract
Presentation
29. BP-31 บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด การบริหารกระบวนการโดยสร้างเสริมพื้นฐานด้านคุณภาพให้แข็งแกร่งเพื่อ ยกระดับคุณภาพสู่สากล (Reinforce Quality Structure Strengthen to be Achieve Quality Global) Abstract
Full Paper
Presentation
บรรยายพิเศษ คุณกิตินันท์ โปรา
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พิชิต AEC ด้วยวิถี TQM Presentation

 

    วันที่ 4 สิงหาคม 2559

no. รหัสผลงาน ชื่อองค์กร เรื่องนำเสนอ Download
บรรยายพิเศษ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ประสบการณ์การพัฒนาระบบคุณภาพ Presentation
30. BP-40 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โปรแกรมการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง (Hazard Identification and Risk Assessment Program : HIRA) Abstract
Full Paper
Presentation
31. PL-03 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การรับรองคุณภาพการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Abstract
Presentation
32. PL-15 การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม Roadmap แผนเสริมสร้างความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง Abstract
Presentation
33. BP-35 โรงพยาบาลพญาไท 1 การพัฒนาศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท โรงพยาบาลพญาไท 1 สู่ความเป็นเลิศ Abstract
Full Paper
Presentation
34. BP-21 บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานสระบุรี) Pull System and de constraint Abstract
Full Paper
Presentation
35. PL-08 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Electronic Medical Consultation Abstract
Presentation
36. PL-22 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สร้างสัมพันธ์ชุมชนวิจัยทำได้จริงผ่านกิจกรรมสวนครัวออร์แกนิค Abstract
Presentation
37. BP-39 โรงพยาบาลศิริราช งานทันตกรรม

การบริหารจัดการความรู้ในงานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช

Abstract
Full Paper
Presentation
38. BP-07 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ลดการใช้กระดาษด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สำหรับทุกอุปกรณ์โมบาย Abstract
Full Paper
Presentation
39. PL-27 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ระบบการจัดการคิวตามวิถีบำรุงราษฎร์ (Queueing system with Bumrungrad Way) Abstract
Presentation
40. BP-30 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ลด Defect เกล็ดน้ำยาในการผลิตกระดาษ Duplex โดย Process Capability Analysis และ TRIZ Abstract
Full Paper
Presentation
41. BP-25 บริษัท ชัยสกรีน แมชชีนเนอรี่ จำกัด เพิ่มยอดขายด้วยงานบริการเทคนิค Full Paper
Presentation
42. PL-12 บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพคจำกัด (โรงงานลำพูน) การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงานของ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด (โรงงานลำพูน) กรณีศึกษาการลดอันตรายจากการเก็บ Abstract
Presentation
43. PL-01 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้วยระบบแผนปฏิบัติการประจำปีออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Abstract
Presentation
44. BP-24 บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

คิดใหม่-ทำใหม่ เพิ่มยอดขายกลุ่มสินค้า DTG (Direct to garment)

Full Paper
Presentation
45. BP-15 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พัฒนารูปแบบการดูแลทารกน้ำหนักน้อยเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ (Hypothermia) ร่วมกับใช้นวัตกรรม “ถุงใสใส่ใจหนู” Abstract
Full Paper
Presentation
46. PL-26 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุคดิจิทัล (Archives Management of Khon Kaen University in Digital Age) Abstract
Presentation
47. BP-42 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนวทางพัฒนาคุณภาพเชิงบริบทระดับมาตรฐานสากลของส่วนราชการไทย Abstract
Full Paper
Presentation
48. PL-05 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การลดขั้นตอนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อร้องเรียน ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Abstract
Presentation
49. BP-32 บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของยางสังเคราะห์จากซัพพลายเออร์ Abstract
Full Paper
Presentation
50. BP-33 โรงพยาบาลกรุงเทพ ระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ (Lab Influenza Surveillance Business Intelligence System) Abstract
Full Paper
Presentation
51. BP-19 สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ) ผลของ Ribbon เพื่อเพิ่มทักษะความแม่นยำ การโยนลูกบอชชี่ สำหรับเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา Abstract
Full Paper
Presentation
52. PL-19 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Reduce Energy at AGRU Reboilers Train1, 2 GSP#5 Abstract
Presentation
53. PL-23 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บอกเส้นทางฉับไว ไม่หลงแน่นอน Abstract
Presentation
54. PL-04 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนากระบวนการจัดการฐานข้อมูล E-Thesis เพื่อลดขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย Abstract
Presentation
55. BP-26 บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิคอินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) การแก้ปัญหาริ้วโค้งในกระบวนการเคลือบสี Application Bell Abstract
Full Paper
Presentation
56. BP-12 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ CPR Fast Track ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ Abstract
Full Paper
Presentation
บรรยายพิเศษ อารีย์พันธ์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
พลิกโฉมบริการภาครัฐ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 Presentation
โบรชัวร์แนะนำการรับสมัครบทคัดย่อ
        Download (PDF file 644 KB)

คู่มือและใบสมัครบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอบทความ TQM ครั้งที่ 17
       Download (DOC file 368 KB)

โบรชัวร์แนะนำสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
        Download (PDF file 524 KB)

ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
        Download (PDF file 42 KB)

 

© 2000 FTQM .All rights reserved.
for more information : ftqm@ftqm.or.th